مصوبات ، بخشنامه ها و فرم ها مصوبات ، بخشنامه ها و فرم ها

فهرست مصوبات و بخشنامه ها براساس موضوع

موضوع عنوان مشمولان شماره تاریخ
گذر به IPV6 بخشنامه درخصوص نقشه راه گذر به IPV6 جمهوري اسلامي ايران كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/5276 1391/02/16
سند راهبردي سند راهبردي گذر به IPV6 جمهوري اسلامي ايران نسخه1.2 مهرماه 1390
ميزباني بخشنامه در خصوص ايجاد مركز داده كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/24927 1390/05/29
شبكه ملي اطلاعات بخشنامه در خصوص متصل شدن كليه دستگاهها به شبكه ملي اطلاعات با دسترسي پرسرعت كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/54385 1390/12/09
شبكه‌هاي اختصاصي بخشنامه در خصوص ايجاد شبكه‌هاي اختصاصي كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/29873 1390/06/29
شبكه‌هاي اختصاصي بخشنامه در خصوص ايجاد شبكه هاي اختصاصي بين واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي كشور و اتصال دستگاه ها به شبكه ملي اطلاعات كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 7607 1391/03/16
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت بخشنامه در خصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كشور 2300 1391/01/29
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت بخش‌نامه‌ي شماره 3 در خصوص تفکیک ترافیک اینترانت از اینترنت و ساماندهی آدرس های IP مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه و IDCها 480/28689 1390/09/13
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت بخش‌نامه‌ي شماره 2 در خصوص تفکیک ترافیک اینترانت از اینترنت و ساماندهی آدرس های IP مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه 480/28068 1390/09/08
ساماندهي منابع اينترنتي بخشنامه‌ي شماره 1 در خصوص ساماندهي آدرس‌هاي عددي مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه 480/26611 1390/08/23
ثبت آدرس هاي عددي اينترنتي بخشنامه شماره 4 در خصوص ثبت كامل مشخصات آدرس هاي اينترنتي (LIR)كليه‌ي ثبت كنندگان منطقه اي اينترنت 25219 1391/08/15
تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات از طريق فناوري ADSL تامين كنندگان خدمات اينترنتي در داخل كشور 166 1392/03/30
Domain Name Systems مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems)در شبكه ملي اطلاعاتت اپراتورها و تامين كنندگان خدمات اينترنتي در داخل كشور 149 1391/07/02
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت كليه‌ي ثبت كنندگان محلي (LIRs)؛ مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه و IDCها 120 1390/06/27
ساماندهي منابع اينترنتي مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص آيين‌نامه‌ي ساماندهي آدرس‌هاي عددي (IP) مخابرات ايران،كليه‌ي ثبت كنندگان محلي (LIRs)؛ مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه و IDCها 106 1389/12/01
وظايف دستگاه هاي اجرايي در خصوص اعلام وظايف دستگاه هاي اجرايي براساس گزارش وزارت متبوع در ارتباط با جايگاه جمهوري اسلامي ايران در رده بندي هاي بين المللي حوزه فاوا كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 48259/66468 1391/05/11
استفاده از ايميل داخلي نامه به رئيس كل بانك مركزي در خصوص استفاده از ايميل با ميزباني داخلي 1/3229 1391/02/02
استفاده از ايميل داخلي نامه به وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي در خصوص استفاده از ايميل با ميزباني داخلي 1/3224 1391/02/02
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت نامه به وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي بيمه‌هاي دولتي و غيردولتي 1/2645 1391/01/29
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت نامه به رئيس كل بانك مركزي در خصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتبار دولتي و غيردولتي 1/2648 1391/01/29
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت بخشنامه در خصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/2652 1391/01/29
ميزباني سايتها نامه به رئيس كل بانك مركزي در خصوص وضعيت ميزباني سايتها 1/50726 1390/11/17
موضوع عنوان مشمولان شماره تاریخ
دولت الکترونیکی در خصوص ضوابط اجرایی و فنی توسعه دولت الکترونیکی كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/41329 1393/06/16
در راستای اجرای تکالیف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و تامین محیط تعامل پذیری و بهره مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیکی در خصوص بهره مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیکی كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/41245 1393/06/16

فهرست مصوبات و بخش نامه هابر اساس مرجع تصویب

در حال بروزرسانی

موضوع عنوان مشمولان شماره تاریخ
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند(الف) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا 141605/ت 48039 ه 1391/08/21
دستورالعمل آيين نامه اجرايي بند الف ماده 46 دستورالعمل ماده ئ 13 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند(ب) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا 45653/ت47572ه 1391/03/8
دستورالعمل آيين نامه اجرايي بند ب ماده 46 دستورالعمل و ضوابط فني بانك هاي اطلاعاتي و تبادل و به اشتراك گذاري اطلاعات 104623/ت 48832ك 1391/03/10
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند(د) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا 141604/ت47810ه 1391/8/21
دستورالعمل آيين نامه اجرايي بند د ماده 46 بخشنامه ضوابط فني بكارگيري كارت هوشمند ملي كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول آيين نامه 1/23967 1392/5/9
آيين نامه توسعه و بكار گيري نرم افزارهاي بومي و حمايت از طرح هاي پژوهشي مرتبط 959/ت47789ك 1392/1/6
دستورالعمل مصوبه توسعه و بكار گيري نرم افزارهاي بومي و حمايت از طرح هاي پژوهشي مرتبط بخشنامه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه هاي اجرايي 1/24726 1392/05/14
آيين نامه استانداردها و الزامات فني درگاه ها(پرتالها، وب سايتها، وبگاهها و رسانه هاي بر خط) 192630/ت42635ك 1391/10/3
سازو كار و الزامات ضوابط فني درگاه ها بخشنامه در خصوص موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه هاي اجرايي 1/47083 1391/10/24
موضوع عنوان مشمولان شماره تاریخ
واگذاری کد خدماتی 3رقمی عمومی ملی 139 به سازمان جنگل ها و مراتع >مصوبه3جلسه 223 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 223 1394/07/16
تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوری ADSL مصوبه2جلسه 223 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 223 1394/07/16
آیین نامه جامع ساماندهی نشانی های عددی اینترنتی کشور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص آیین نامه جامع ساماندهی نشانی های عددی اینترنتی کشور 177 1392/08/12
بخش نامه شماره1در خصوص مصوبه شماره3 جلسه 177کمیسیون تنظیم مقررات بخشنامه شماره1 درخصوص اجرای آیین نامه جامع ساماندهی نشانی های عددی اینترنتی کشور 24602 1392/09/21
تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات از طريق فناوري ADSL تامين كنندگان خدمات اينترنتي در داخل كشور 166 1392/03/30
Domain Name Systems مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems)در شبكه ملي اطلاعات اپراتورها و تامين كنندگان خدمات اينترنتي در داخل كشور 149 1391/07/02
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت كليه‌ي ثبت كنندگان محلي (LIRs)؛ مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه و IDCها 120 1390/06/27
ساماندهي منابع اينترنتي مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص آيين‌نامه‌ي ساماندهي آدرس‌هاي عددي (IP) مخابرات ايران،كليه‌ي ثبت كنندگان محلي (LIRs)؛ مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه و IDCها 106 1389/12/01
موضوع عنوان مشمولان شماره تاریخ
مهاجرت از IP4به IP6 مصوبه مربوط به مهاجرت از پروتکل اینترنت نسخه 4 به 6 كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/30856 1394/04/21
دولت الکترونیکی در خصوص ضوابط اجرایی و فنی توسعه دولت الکترونیکی كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/41329 1393/06/16
در راستای اجرای تکالیف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و تامین محیط تعامل پذیری و بهره مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیکی در خصوص بهره مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیکی كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/41245 1393/06/16
بخشنامه ضوابط فني ماده 10 آيين نامه اجرايي بند "د" ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط فني بكارگيري كارت هوشمند ملي كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/23967 1392/05/09
وظايف دستگاه هاي اجرايي در خصوص اعلام وظايف دستگاه هاي اجرايي براساس گزارش وزارت متبوع در ارتباط با جايگاه جمهوري اسلامي ايران در رده بندي هاي بين المللي حوزه فاوا كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 48259/66468 1391/05/11
گذر به IPV6 بخشنامه درخصوص نقشه راه گذر به IPV6 جمهوري اسلامي ايران كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/5276 1391/02/16
استفاده از ايميل داخلي نامه به رئيس كل بانك مركزي در خصوص استفاده از ايميل با ميزباني داخلي 1/3229 1391/02/02
استفاده از ايميل داخلي نامه به وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي در خصوص استفاده از ايميل با ميزباني داخلي 1/3224 1391/02/02
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت نامه به وزير امور اقتصادي و داريي درخصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي بيمه‌هاي دولتي و غيردولتي 1/2645 1391/01/29
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت نامه به رئيس كل بانك مركزي در خصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتبار دولتي و غيردولتي 1/2648 1391/01/29
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت بخشنامه در خصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/2652 1391/01/29
شبكه ملي اطلاعات بخشنامه در خصوص متصل شدن كليه دستگاهها به شبكه ملي اطلاعات با دسترسي پرسرعت كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/54385 1390/12/09
ميزباني سايتها نامه به رئيس كل بانك مركزي در خصوص وضعيت ميزباني سايتها 1/50726 1390/11/17
شبكه‌هاي اختصاصي بخشنامه در خصوص ايجاد شبكه‌هاي اختصاصي كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/29873 1390/06/29
ميزباني بخشنامه در خصوص ايجاد مركز داده كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 1/24927 1390/05/29
موضوع عنوان مشمولان شماره تاریخ
بخش نامه شماره3در خصوص مصوبه شماره177 مورخ 92/8/12کمیسیون تنظیم مقررات بخشنامه شماره3 درخصوص ساماندهی منابع عددی اینترنتی کشور کلیه ثبت کنندگان محلی اینترنت(LIR)   2894 1394/02/07
بخش نامه شماره1در خصوص مصوبه شماره3 جلسه 177کمیسیون تنظیم مقررات خشنامه شماره1 درخصوص اجرای آیین نامه جامع ساماندهی نشانی های عددی اینترنتی کشور 24602 1392/09/21
DNS خشنامه شماره1 درخصوص ساماندهی وتوسعه سامانه های نام دامنه 22774 1392/09/02
ipv4 شرايط وضوابط فهرست خدمات نقل و انتقال ipv4بين LIR هاي حوزه Ripe 27 سپتامبر 2011
ثبت آدرس هاي عددي اينترنتي بخشنامه شماره 4 در خصوص ثبت كامل مشخصات آدرس هاي اينترنتي (LIR)كليه‌ي ثبت كنندگان منطقه اي اينترنت 25219 1391/08/15
شبكه‌هاي اختصاصي بخشنامه در خصوص ايجاد شبكه هاي اختصاصي بين واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي كشور و اتصال دستگاه ها به شبكه ملي اطلاعات كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي 7607 1391/03/16
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت ببخشنامه در خصوص دريافت لينك اينترانت براي جداسازي ترافيك و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir كليه‌ي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كشور 2300 1391/01/29
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت بخش‌نامه‌ي شماره 3 در خصوص تفکیک ترافیک اینترانت از اینترنت و ساماندهی آدرس های IP مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه و IDCها 480/28689 1390/09/13
تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت بخش‌نامه‌ي شماره 2 در خصوص تفکیک ترافیک اینترانت از اینترنت و ساماندهی آدرس های IP 480/28068 1390/09/08
ساماندهي منابع اينترنتي بمخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه مخابرات ايران، PAPها، SAPها؛ISDPها؛ Wimaxها و اپراتورهاي تلفن همراه 480/26611 1390/08/23

فرم های جمع آوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات

موضوع عنوان فرم توضیحات
اطلاعات استان‌ها فرم جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌ی زیرساخت استان شرکت ارتباطات زیرساخت
اطلاعات استان‌ها فرم جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌ی مخابرات استان شرکت مخابرات ایران/استان
اطلاعات استان‌ها فرم جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌ی دسترسی استان ADSL شرکت‌های PAP
اطلاعات استان‌ها فرم جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌ی اپراتورهای همراه استان (3G & 4G) اپراتورهای همراه
اطلاعات استان‌ها فرم جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌ی اپراتورهای Wimax استان اپراتورهای wimax
اطلاعات استان‌ها گزارش وضعيت ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
اتصال به مرکز IX فهرست دستگاه‌های اصلی و تابعه
اتصال به مرکز IX دستورالعمل اتصال حسابرسان به سامانه‌هاي ديوان محاسبات از طريق بستر شبكه ملي اطلاعات
اتصال به مرکز IX فرم درخواست اتصال به IX دستگاه‌ها جهت تكميل و ارايه به شركت مخابرات استان تهران به منظور انصال به IX
اتصال به مرکز IX دستورالعمل اتصال به وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق خوشه اقتصادی مالی شبکه ملی اطلاعات دستگاه های اجرایی کشور
اتصال به مرکز IX فرم وضعيت ارتباطات دستگاه‌هاي استاني با دستگاه مركزي
اتصال به مرکز IX >فرم درخواست اتصال دستگاه های داخل استان ها به شبکه ملی اطلاعات
اتصال به مرکز IX دستورالعمل اتصال دستگاه های داخل استان ها به شبکه ملی اطلاعات
اطلاعات شبکه‌های اختصاصی دستگاهی فرم شناسنامه‌ي شبكه‌ي اختصاصي دستگاه‌ها موضوع دستورالعمل ماده 13 آيين‌نامه بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم- موضوع مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور
اطلاعات شبکه‌های اختصاصی دستگاهی فرم مشخصات نقاط دستگاه‌هاي اجرايي جهت استخراج وضعيت اتصال دستگاه‌ها
اطلاعات شبکه‌های اختصاصی دستگاهی فرم جمع‎آوري اطلاعات مشتركان
اطلاعات شبکه‌های اختصاصی دستگاهی فرم جمع‌آوري اطلاعات شبكه‌هاي اختصاصي
شبکه‌ی علمی فرم مشخصات نقاط دانشگاهي و علمي جهت اتصال به شبكه علمي