بایگانی مرکز اسناد

 سند راهبردي توسعه و بكارگيري نرم افزارهاي آزاد/متن باز جمهوري اسلامي ايران

سند راهبردي توسعه و بكارگيري نرم افزارهاي آزاد/متن باز جمهوري اسلامي ايران

سند راهبردي توسعه و بكارگيري نرم افزارهاي آزاد/متن باز جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انتشار سند: 1394/12/14