ارائه دهندگان سرویس پست الکترونیک ارائه دهندگان سرویس پست الکترونیک

ارائه دهندگان سرویس پست الکترونیک

نشانی

نشانی پست الكترونيكي كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري با دامنه ir. و gov.ir

نشانی پست الكترونيكي كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشی داخلي با دامنه ir. و ac.ir

نشانی پست الكترونيكي كليه بانك‌ها با دامنه ir.