ضریب نفوذ اینترنت ضریب نفوذ اینترنت

پورتال ضریب نفوذ اینترنت کشور

این پورتال قادر به جمع آوری و نگهداری اطلاعات مرتبط با ضریب نفوذ کاربران اینترنت بر اساس پارامترهای مهم شبکه می باشد و توانایی ارائه گزارش های مختلف را دارد. استان ها می توانند با ورود اطلاعات هر استان به برنامه ریزان و مدیران کشوری و استانی کمک نمایند.

براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.iriu.ito.gov.ir مراجعه نماييد.