تاريخچه تاريخچه

مركز مديريت توسعه ملي اينترنت كشور(متما) به انجام كليه فعاليت‌هاي مديريتي و توسعه‌اي در حوزه اينترنت مي‌پردازد.

اين مركز پيرو دستور دكتر سليماني وزير وقت پس از مطالعه بر روي وضعيت موجود و براساس وظايف اساسنامه اي و اولويت هاي راهبردي شركت فناوري اطلاعات ايران در سند چشم انداز و اهداف كمي برنامه 5ساله در حوزه اولويت هاي راهبردي از قبيل (مديريتي، حقوقي، قوانين و استانداردها، تحقيق و پژوهش، آموزش و فرهنگ سازي، زير ساخت تبادل اطلاعات (توليد، تبادل، انبارش و پردازش) و...) در سال 88 شكل گرفت.