معرفي زیر گروه معرفي زیر گروه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مهندس محمدرضا توکلی سرپرست مرکز متما
2 مهندس محمدرضا آقایی پور کارشناس مرکز متما
3 مهندس مهدیه زاهدیان کارشناس مرکز متما
4 مهندس مریم اربابی کارشناس مسئول مرکز متما
5 مهندس سهیلا جوادی کارشناس مرکز متما